Bli medlem!

Bli medlem i den äldsta och vackraste nationen i svenskfinland!

På Nylands Nation finns det olika sorters medlemmar. Det finns ordinarie, extra ordinarie, äldre, ständiga och stiftande medlemmar. Förutom dessa finns det också hedersledamöter.

Det som ligger en studerande närmast är att bli antingen ordinarie eller extra ordinarie medlem. Till ordinarie medlem antas personer som studerar vid Helsingfors universitet medan extra ordinarie medlemskap är aktuellt för dem som studerar vid andra läroinrättningar. Skillnaden mellan dessa är att extra ordinarie medlemmar inte har rösträtt på nationsmöten.

 

Bli medlem på tre enkla steg:

Har du bestämt dig för att bli medlem av Nylands Nation? Grattis, du har gjort ett utmärkt val! Nedan följer tre enkla steg för att bli nationsmedlem.

1. Ta dig till Nylands Nations kansli som ligger på Kaserngatan 40. Kansliet är öppet på måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 11-14 samt på torsdag mellan 14-18. Ifall öppethållningstiderna är krångliga för dig är det bara att kontakta någon från nationens styrelse som kommer och ordnar med medlemskapet! Notera att detta ändå innebär att du personligen fysiskt måste skriva in dig, det går inte att göra på distans.

2. Kanslisten hjälper dig sedan med att skriva in dig i Nylands Nations medlemsregister. Ifall du inte betalat den årliga nationsavgiften på 12€ i samband med läsårets närvaroanmälan, betalas den kontant på plats så ta med dig jämna pengar!

3. De nya inskrivna medlemmarna godkänns sedan på nationsmötet som går av stapeln den första tisdagen varje månad.

Om du inte betalat medlemsavgiften i samband med läsårets närvaroanmälan så kan du även betala in den på nationens konto (kom ihåg att ta betalningskvittot med dig då du går för att skriva in dig):

FI65 6601 0010 0691 36
Mottagare: Nylands nation
Meddelande: medlemsavgift

Till ordinarie medlem kan nationen på föredragning av kurator anta:

1. svenskspråkig person som är inskriven vid Helsingfors universitet,

2. annan person som visat ett stort intresse för det svenska språket och som är inskriven vid Helsingfors universitet.

Till extra medlem kan nationen på föredragning av kurator anta:

1. svenskspråkig person, eller person som visat stort intresse för det svenska språket, som avlagt studentexamen eller mot studentexamen motsvarande lärdomsprov,

2. svenskspråkig person, eller person som visat stort intresse för det svenska språket, som inte avlagt studentexamen men som studerar vid en läroinrättning vars studentkår är medlem av Finlands studentkårers förbund,

3. utländsk studerande som i utlandet avlagt mot studentexamen svarande lärdomsprov, och som visat ett stort intresse för det svenska i Finland,

4. en av styrelsen rekommenderad myndig person som under en lång period visat ett stort intresse för nationen och dess verksamhet samt deltagit i densamma.

De följande kategorierna av medlemmar går i trappsteg på följande vis:

En äldre medlem är en tidigare ordinarie eller extra medlem som av nationens kurator kan antas som äldre medlem, ifall han eller hon inte är inskriven som studerande för grundexamen vid Helsingfors universitet. Medlemsavgiften för äldre medlemmar är 25€ per år.

En ständig medlem är en tidigare äldre medlem som av nationens inspektor och kurator kan antas som ständig medlem, ifall han eller hon inte är inskriven som studerande för grundexamen vid Helsingfors universitet. Engångsavgiften för Ständig Medlem är 250€.

En stiftande medlem är en tidig ständig medlem som av nationens inspektor och kurator kan antas som stiftande medlem, ifall han eller hon inte är inskriven som studerande för grundexamen vid Helsingfors universitet. engångsavgiften är stiftande medlem är 1250€.

Avslutningsvis finns det Hedersledamöter. Nationen kan till hedersledamot utse en:

1. person som tillhör eller förut tillhört nationen och gjort sig förtjänt av detta förtroende,

2. person som inte förut tillhört nationen, men som utmärkt sig genom kutlurella eller medborgerliga förtjänster eller visat särskilt intresse för nationen.

Förslag om val av hedersledamot skall göras i en av minst femtio (50) nationsmedlemmar undertecknad skrivelse, varefter förslaget bordlggs till ordinarie möte tidigast en månad efter dess framställande, då detsamma skall godknnas med minst 5/6 röstövervikt. Val av hedersledamot skall uttryckligen anges i kallelse till möte. Har förslag angende val a hedersledamot inte föranlett någon åtgärd eller har den föreslagna inte fått stadgad röstövervikt, skall i nationens protokoll i ärendet gjord anteckning utgå.